Skip to main content
òp aachteren án, verder naar achter
dor kòmme weej ok nog án, dat gaat ons ook nog gebeuren, daar krijgen wij ook nog mee te maken
án zien, doodmoe zijn
iets án ziên, iets even afwachten
d'r án, we gaan beginnen
goeien aard hebbe, het naar de zin hebben
òp d'n aard 't zelfde, ongeveer hetzelfde
van aeges, vanzelf
án 't aend gebrocht, tot aan de dood verzorgd
die löpt òp 't aend, 1.iemand is stervende 2. iemand gaat binnenkort bevallen
dè's krek aender/ender, dat is precies hetzelfde
gen aerg ien hebbe, niet in de gaten hebben 
aerm zin hebbe, ongelukkig zijn
van aermoej,van ellende, geen andere kant op kunnend
vör aeveveul d'r beej zitte, fysiek aanwezig maar nauwelijks inbreng hebben
pien afbidde, pijn bezweren door gebed
d'r van af zien, 1. de kluts kwijt zijn, in de war zijn. 2. ervan af zijn, iets achter je laten
kiendje afgaeve, kind verliezen door sterfte
afgewerkt zien, klaar zijn 
weej kòmme òw án, we halen je op om daarna samen weg te gaan
't is mar vör ânder minse, wanneer iets niet zo nauwkeurig gemaakt is
erges òp ándoên, ergens naar onderweg zijn
'n hiël ángaon, een hele onderneming
d'n hônd ánhisse, de hond aanzetten tot aanvallen
ánlegge mit iemand, contact maken  
iets vör d'n ánvat hebbe, iets achter de hand hebben, reserve hebben  
ánwaerk make, beginnen  
de kar ánzette, kar achteruit tegen de losplaats plaatsen om bv. melktuiten te lossen
gladden aol, gladjanus
B  
baar make, egaliseren   
de baas kunne, overwinnen  
te baevert gaon, op bedevaart gaan  
bagge sneeje, biggen castreren  
bamboesten bessem, harde bezem  
dè mot bar zien, dat kan ik me niet voorstellen  
dè bát 'r nie án, dat heeft geen zin  
die het 'n hiël battereej, die heeft een breed achterwerk  
van 't bed òp 't stroj, van kwaad tot erger, bergafwaarts  
iemand beejhale, aansluiten  
'n hiël begaekenis, een heel gedoe  
zó'n beist, enorm, erg  
bekaajt vanaf kòmme, met een slecht resultaat blijven zitten, minder dan verwacht  
dor bekòmde van, daar knap je van op  
beejèn vare, verzamelen van het koren  
't nie beejgaeve, het niet toegeven of opgeven  
bescheid zegge, beslissing doorgeven, laten weten  
dè beschiet 'r nie án, dat is te weinig om het verschil te maken   
'ne beul van 'ne kel, grote grove man  
wie zien aege bewaart, bewaart gen rotte appels, goed voor jezelf zorgen, goed op je gezondheid letten  
ien de biën kòmme, opstaan  
heej het gen biën, hij kan niet lopen  
van de biën af, niet meer kunnen lopen  
as òw iets binnevelt, als je iets bedenkt  
alle bitjes bate (zaei de begien en pieste ien de zië), alle beetjes helpen  
d'n blaok slöt d'r af, de damp/rook komt er af  
blaoke Pósse, beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen en afsluiting van de Paasweek  
'nen blaûwen dop, een blauw oog  
'ne bliende zeuj 't gaer ziên, het is niet optimaal maar wees er tevreden mee  
bloêd foeste, met blote handen bloed vermengen totdat het afgekoeld is zodat het niet stolt - daarna verwerkt tot bloedworst  
uut de bòks gaon, naar de wc gaan  
bòks òp de melk, vel op de melk nadat deze afgekoeld is  
die bökt um 'ne scheet, die is snel geraakt, gevoelig  
òp d'n bos stoëte, hint geven  
braaf 't zellefde, ongeveer hetzelfde  
d'n brând is 'r af, het hoeft niet meer zo nodig, het ergste is voorbij  
dor braoj ik wel iets van, daar maak ik wel iets van  
dè vret gen broëd, iets ruim op voorraad hebben  
hard broëd, korst van roggebrood op woensdag gratis te halen bij de Overloonse bakkers  
umste burt, om de beurt  
D  
dor heb ik veul daag mit , daar heb ik veel plezier met/van  
daags d'r òp, de dag erna  
nor d'n dael of de stal gaon, naar de wc gaan  
daerm slieme, darmen van het varken leegmaken om vervolgens te gebruiken voor het maken van worst  
uut d'n dag gaon, uit het licht gaan staan  
kalen dets, kale kop  
d'n dieje, hij daar, die man  
diêp ien bed zitte, flink ziek zijn  
ik bin dik, ik heb genoeg gegeten  
uut zienen doên, uit het vaste patroon zijn, uit zijn doen zijn  
gen doên, geen beginnen aan  
niks mit van doên hebbe, niets mee te maken hebben  
zó dol as 'n kuuke, duizelig zijn  
dónste naober, naaste buurman, buren  
ge ziet d'r uut as 'n dörgeschete erwt, je ziet er belabberd uit  
dör mekaar, over het algemeen, gemiddeld  
draeger ploege, minder diep ploegen  
ien d'n draei, in de bocht  
die draeit 'r alles dör, die maakt alles op  
iemand dör d'n drek hale, roddelen/kwaadspreken over iemand  
nie druppele mar dörpisse, aansporen tot opschieten  
d'n duksten tied, meestal   
wá dunkt òw?, wat vind jij er van?   
án d'n dunne zien, diarree hebben  
vör d'n duuster, voor het donker  
as ge 't ovver d'n duvel het, traejde um òp ziene start, degene waarover men spreekt laat zich dikwijls op dat moment zien  
E  
effenaf kiêke, chagrijnig kijken  
engelen mik, heel brood  
F  
tusse de fip en de fállie, er tussen in, te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken  
òp zien fállie kriêge, op z'n donder krijgen  
nakse fállie, te bloot gekleed zijn  
fátse kaart, speelkaart waarmee je in het spel geen kans maakt  
die is nie zó fien, iemand die niet zorgvuldig, secuur is  
fien kiendje, klein, tenger kind  
'ne foësen appel, een uitgedroogde appel  
de koei funke , de koeien geven meer melk als ze in het voorjaar in de wei komen  
G  
dè gaajt meej nie, dat bevalt me niet  
gael vaerf, geelzucht, Hepatitus A  
ga nie (waor), helemaal niet (waar)  
van de gavel ien de riêk loëpe, van de wal in de sloot raken  
die het 't gat hoëg zitte, hij denkt dat hij meer is dan een ander, verwaand persoon  
die het wer geaerfd, 1. die heeft weer een kindje gekregen 2. die heeft weer een erfenis gehad  
afbliêve mit òw vijf gebooje, handen af  
heej het 't 'r mit gedaon, hij is overleden  
dè löpt mit 'ne geer, spits toelopend stuk bv. textiel  
heej is geflatst, hij is gezakt  
ze hebben um d'r án gehange, ze hebben hem verraden  
mit 'ne gek iets zegge, voor de grap wat zeggen maar waar wel met een kern van waarheid in zit  
die het 'r van geleeje, die is niet meer de oude, die heeft er van gelust, die is er op achter uit gegaan  
heej kan 't geliek , hij kan het allemaal  
ze gemaete kriêge, op je donder krijgen  
mit gemoejd zien, er komt veel bij kijken, je moet er veel moeite voor doen  
gen aens, niet eens  
gent reeje, volksvermaak waarbij ruiters de kop van een opgehangen gans moesten trekken  
gennegewônder, niet verbazingwekkend, zie je wel  
't laeste geslacht, vlees van het laatst geslachte dier  
getraeje zien, beledigd zijn  
geund wiete weg, gunder wiet, guns wiet, ver weg  
dè's 'n gevil, moeizaam verlopende handelingen met pijnlijke gevolgen  
gevaor van dörkòmme, het valt mee, het gevaar is geweken  
gewaar worre, in de gaten krijgen  
iemand laote gewerre, iemand zijn gang laten gaan, met rust laten  
gezichte sneeje, gekke bekken trekken   
vör gilles, het telt niet  
die het de gloeiende vijf, hij heeft een gekke bui  
goêd geleeje zien, populair zijn  
dè wört genne goeie mer, die wordt niet meer beter, die is terminaal  
'ne goffert van 'ne kel, groot grofgebouwd persoon  
'n uur góns, afstand die je in een uur aflegt  
grei as grei, heel veel spullen/voldoende  
de groês scheure, weiland licht omploegen  
het ze má groët, kleine kinderen kleine zorgen, groëte kinderen grote zorgen  
H  
iets án 't haendje hebbe, verkering hebben  
vör haûwes, om te houden, iets gewonnen hebben en mogen houden  
de halven tied, de helft van de tijd  
zó stief as 'n hankhôlt, heel stijf, stram zijn  
dè schiet meej ònder de häör, ik raak geïrriteerd door een bepaalde uitspraak of gedrag  
het 't hart nie, waag het niet  
ik haûw 't mit òw, ik ben het met je eens  
'n hel vaeg, bijdehante vrouw   
schraolen herring, zeer mager persoon  
mit de hiêp gemakt, hoekig persoon qua uiterlijk  
moi hin laote doên, met rust laten  
van hin kòmme, vandaan komen, oorzaak zijn van  
daor göt 't wer hin, het begint weer  
d'r nie mit hin kunne, niet om kunnen gaan met emotie of bepaalde personen  
waor zal ik 'r mit hin, wat moet ik ermee doen?  
hoie wá, afscheidsgroet  
't hökt, er is onenigheid, wrevel  
'n aend hôlt, een stuk hout  
ieder hondsgezeik, heel vaak  
huie as de zòn schient, profiteren van het moment  
òp de huke zitte, op de hurken zitten, gehurkt zitten  
hult en bult, oneffen  
'nen hiëlen huushâld, groot gezin  
I  
ieders kier, telkens weer  
iêver ien hebbe, zin in hebben, gemotiveerd, enthousiast zijn  
J  
dè schilt 'ne jas, 1. het is kouder geworden 2. het is minder geworden  
die het 'ne jas uutgedaon, die heeft ingeleverd qua gezondheid  
vörbeej jatse, hard voorbij rijden  
vör de jen, voor de flauwekul  
jommer hebbe, medelijden hebben  
K  
kâlde schottel, koude schotel   
kalen deem, scheldwoord voor iemand met een hoge dunk van zichzelf  
't käök zien, het zat zijn  
dè is käösje vör um, dat komt hem goed uit, dat bevalt hem wel  
mit stónde kar werke, terwijl de een geladen wordt, wordt de andere gelost  
ge zut ze òp 'n knon laaje, met mensen met zo'n instelling kun je niks beginnen  
keps zien, geen geld meer hebben  
aachterum is 't kermis, welkom via de achterdeur  
de kerk is uut, de mis is afgelopen  
dè is gen kerkewaerk, dat komt niet zo precies  
de keutel kort beej 't hart hebbe zitte, snel geraakt zijn, snel boos zijn  
keuntje kermis, dan zwaait er wat  
örges kiêk òp hebbe, 1. ergens verstand van hebben 2. een oogje hebben op  
die stöt 'r òp te kiêke, die is erop gespitst, gebrand  
dor stoj ik van te kiêke, daar kijk ik van op  
òp de kiest houwe, duidelijk je mening uiten  
goei waer vör de kikvörs, nat regenachtig weer  
wá makte me nòw klaor?, wat doe je nu? (verbazing), wat flik je me nu?  
de klenste en de verwendste, jongste kind van het gezin wordt verwend  
precies van de klep, term uit de keuken dat iets precies goed of genoeg is  
heej het de klier ángehad, iemand die pater of priester is geweest  
'n hiël klòcht, grote groep mensen of dieren bij elkaar  
zatte klös/kloëte, dronken  
klót ‘r mar mit hin, bekijk het maar, zoek het maar uit  
ik goj mit òw knäök nog de pruume uut d'n boëm, ik word veel ouder dan jij, jij gaat eerder dood dan ik  
knöp, 1. knoop in bv. touw of zakdoek 2.meervoud van knop van bv. bloem of struik  
val ien de knöp, ik denk er niet aan, vergeet het maar  
kodde ien de oëge, korstjes in de ooghoeken  
dor is gen koe án ovverstuur, het is niet erg als het fout gaat  
koffie drinke, broodmaaltijd 's avonds  
kolf ien de bòks, laaghangend kruis  
án òw kònt, dat zou je wel willen  
án zien kont bliêve hange, per ongeluk gekocht, verkregen  
die ment det ze 'n kont mier is, ze voelt zich verheven boven anderen  
de kont tegge de krib zette, dwarsliggen  
'n kont òpschuûve, een stukje opschuiven  
de kop tusse twië oere zette, dreigen met straf, terechtwijzing  
köpke en schuttelke (köpkes en schuttelkes = mv) kop en schotel  
korte kermenaaj, kort gesneden varkensvlees met roomboter   
keuntje kermis, dan zwaait er wat  
het 't kiendje ok wá mitgebrocht?, impliciete vraag om een borrel op kraamvisite  
klaor kânte make, afwerken, oplossen, oppakken  
klaor waer, open weer  
de klets kriêge, kou vatten  
'ne klats van mitgekrege, een tik van meegekregen  
òp de klungels, näöj, todde kriêge, op je donder krijgen  
âlde knip, oud bouwvallig huis  
'ne knoest van 'ne kel, harde botte onverzettelijke man  
zó vaal as koestront, enorm verkleurd, verschoten  
de koffie uuthebbe, de koffie opgedronken hebben  
zó druëg as 'n krekelskont, heel droog  
te krempel genaeid, te dicht op de naden gestikt  
krieg 's af, tast toe, begin  
mit kròmme aerm, mandje met een cadeautje bv. bij kraamvisite  
kròm zin hebbe, slechtgehumeurd zijn   
klaene krot, zeer klein persoon  
ge kriegt twië krukke, je wordt 77 jaar oud  
't krult 'r, spanning, ruzie  
des 'n kruus, zware opgave, zware last  
d'n aovend zal òns kulle, doorgaan, opschieten  
dè het meej gekuld, dat heeft me de das omgedaan, dat is fout gegaan  
ze het ze lòs ien de kui, ze draagt geen BH  
geej kunt meej wá, bekijk het maar  
heej kwaam 's ovver ..., hij wilde het eens hebben over ...  
'nen hiële kwak, nogal veel  
'ne kwoje kòp hebbe, boos zijn  
kwoj tând, slecht gebit  
kwoj zin, slecht humeur  
L  
des gen lacheswaerk, dat is niet grappig, dat is niet om te lachen  
ge kunt de hând d'r nie án leeje, erg warm, te warm om vast te pakken  
't kan wá leeje, het luistert niet zo nauw  
dor zien weej lellek òp, daar zijn we kien op, dat hebben we graag, begerig zijn  
d'r lellek òpstaon, je in een nadelige situatie bevinden  
ze mòtte 't hier van de levvende hebbe, ze vragen hier veel geld voor iets  
heej kriegt 't licht vör mekaar, het lukt hem meestal wel  
heej lit slaecht, 1. hij is ernstig ziek, 2. hij ligt op sterven 3. hij is niet populair in de groep  
loëtere zând, onvruchtbare arme grond  
lellek valle, val met flinke gevolgen  
't lujt, de kerkklokken luiden  
luusterse schort, korte zwarte zijden schort  
luxe wage, personenauto   
M  
muûj as 'n maaj, erg vermoeid  
macht hebbe, spierkracht  
dè hedde maej, dat kan gebeuren  
dör mekaar, over het algemeen  
die hengt án de laeste mem, die wordt achtergesteld, is achtergebleven in ontwikkeling  
mesaesterse bòks, corduroy, ribfluwelen broek  
òp òw mieter kriege, op je donder krijgen  
des dikke mik, die zijn erg gesteld op elkaar, gezworen kameraden  
'n min kiendje, mager, ziekelijk, zorgenkindje  
mist braeke, hoopjes mest uit elkaar halen en over het land verspreiden  
mist umflatse, mest verspreiden d.m.v. een riek  
genne moêd mer hebbe, het opgeven  
dikke moggel, dikke vrouw  
Dè zuj moi zien, 1. Dat zou fijn zijn 2. dat is toch niet te geloven  
't stikt de moord (van de vliêge), uitzonderlijk veel (vliegen)   
des genne mot, dat hoeft niet per se  
d'r zitte musse òp 't dak, er luisteren kinderen mee  
N  
aege naod naeie, eigen gang gaan, eigenzinnig  
net d'r naeve, net niet raak, net gemist  
d'r naeve doên, 1. zich vergissen 2. er naast doen  
d'r naeve praote, wartaal, verward praten  
viêze nammie, viezerik, vies ventje  
heej is 'r naûw án, hij is zorgvuldig   
't nâuwt 'r niks, komt niet zo nauw, heeft geen haast  
ik zie 's neejs, benieuwd zijn  
iets noj hebbe, iets onaangenaam vinden  
nut zien òp, enorm gespitst zijn op  
O  
in 't octaaf, binnen de 8 dagen aan het begin van het nieuwe jaar waarin men elkaar nog een goed nieuwjaar kan wensen  
oëge òp de soep, vetdruppels op de soep  
de oëge zien grótter as d'n buuk, te veel opgeschept  
't oëgt nie, het ziet er niet uit  
erges nie òp ojjeme, ergens bewust niet op reageren  
òlliën beije, jullie samen  
ònderèn loëpe, veel bij elkaar komen  
òngelukkig kiend, gehandicapt kind  
òngenuijd is 'r ok, iemand die niet echt welkom is  
iemand òpdoên, verkering krijgen  
de kar is òpgeslage, miskraam gehad  
ortjes òpaete, restjes opeten  
goêd òppâsse, geen verkeerde dingen doen  
P  
gen paer werd zien, ziek, beroerd voelen   
iemand 'n paer verkoëpe, iemand een klap geven  
dè paerd slöt meej nie mer, dat overkomt me niet meer  
d'r tussenuut paere, er vandoor gaan, er tussenuit knijpen  
ònder de panne slaope, direct onder de pannen slapen, zonder dat er isolatie tussen zit. Vroeger veel voorkomend bij boerderijen.  
achter/ovver de päöl gaon, over de grens gaan/zijn  
dè geft genne pâs, dat hoort niet, dat is niet netjes  
van 't pedje zien, de weg kwijt zijn (figuurlijk)  
daor haj pien án, dat vond hij erg  
die löt zich nie ien de tes pisse, die komt goed voor zichzelf op   
plaart d'r mar mit hin, kijk maar wat je er mee doet  
dè plakt nie, dat schiet niet op  
zó âld as de weg nó de Piël, heel oud  
pietjes hebbe, luizen hebben  
die makte de pis nie laûw, die laat zich niet van zijn stuk brengen, is enorm zelfverzekerd  
poët án speule, hard doorwerken om voor bepaalde tijd iets af te hebben  
klaore pof, fijn, droog zand  
genne praot van make, niet over beginnen, geheim houden  
heej prót van vôrst, raegen, sneej, radiobericht over het weer, vorst, regen, sneeuw  
pien ien de prul, buikpijn  
beej de puët hebbe, beetnemen, oplichten  
R  
moikes raegene, zachtjes regenen, vruchtbaar buitje  
't raegent det 't zó zekt, het regent pijpenstelen  
gen richt mit te schiête, niets mee te beginnen  
die tikt nie richtig, die is niet goed wijs  
die zien mit genne riêk te voere, zij zijn lastig in het gareel te houden, houden zich niet aan afspraken  
ligge riême, gejaagd met iets bezig zijn  
'ne hiële rits, een hele reeks  
'ne royale zeikerd, voor het oog doen alsof je gul bent  
S  
de schaaj terug kòmme hale, op tegenbezoek komen  
iets schaajlek ánsneeje, iets onvoordelig snijden waardoor je op het eind een te klein stuk overhoudt om eerlijk te delen  
schaajlek lache , aanstekelijk lachen  
'ne schaajleke wage , auto die veel brandstof verbruikt  
'ne schaerpen draei, een scherpe, gevaarlijke bocht  
de schând is 'r af, de eer is gered  
dor hedde 't schaop án 't schiete, daar heb je de poppen aan het dansen  
ge kiekt má schier, je ziet er pips uit  
schierlek gestörve, plotseling, onverwacht gestorven   
wá kan 't schille, wat maakt het uit  
án schól staon, voor de klas staan, leerkracht zijn  
groëte schól, lagere school  
dè schòw nie veul, dat scheelde niets  
groëte schreej ien de bòks, snel lopen, grote passen  
hoe schriêfde geej òw?, hoe heet je?  
wá ziede toch 'ne sinterklaos, wat ben je toch een domme man, sukkel  
de slaop uut hebbe, uitgeslapen zijn  
vör sles mitdoên, voor spek en bonen meedoen  
de slip vol hebbe, zwanger zijn  
uut de schoên sloepe, wanneer schoenen te groot zijn en je met de hak omhoog komt  
't slöt, de kerkklok slaat, geeft de tijd aan  
heej kreeg smaer as 'ne jachthond, hij kreeg een flinke aframmeling  
smaer kriêge, een pak rammel krijgen  
d'n urste sneej, de eerste keer maaien van het gras voor hooi  
de twedde sneej, tweede keer hooien binnen één seizoen, opbrengst is van mindere kwaliteit  
'n sneejke d'r baovenòp, als iemand zit te liegen hier nog een keer overheen gaan  
'n sneejke d'r taege, op de boterham met beleg nog een snee roggebrood doen  
die speejt 'r nie ien, die drinkt graag een borreltje/bier  
án de spel zien, diarree bij vee  
spiet af hebbe, spijt hebben van  
dè kumt nie zó spits/naûw, dat hoeft niet zo nauwkeurig  
spits kiêke, er pipsm witjes, ziekelijk uitzien  
dè stált nerges òp, dat lijkt nergens op  
nie stik, ongeveer, niet helemaal   
hoe göt 't? stillekes, hoe gaat het? het gaat wel  
straf kaarte, overdreven ijverig kaarten  
strônt wie het òw geschete, omschrijving van een verwaand persoon  
nie ien de stront ruûre, 1. niet met de problemen van anderen bemoeien 2. geen oude problemen oprakelen  
ströp ien de melk, koemelk met klonters als gevolg van uierontsteking  
het ie stukke? Is het kapot ('het' is een mechanisch aangedreven voorwerp)  
ik kan nie stuute, het gaat niet geweldig/goed, het kan beter  
án de sukkel zien, ziekelijk zijn  
dik van 't sunt, dik zijn vanwege het opeten van restjes  
T  
telt d'r mar nie òp, reken er maar niet op  
dè telt ie wennig, daar is hij niet blij mee  
dan goj ik 't thuus zegge, ik stap eens op  
die kan ik niet thuusbrenge, daar weet ik de naam niet van  
aûw tes, oude vrouw  
mit toe tes, met gesloten portemonnee  
weej hebbe d'n tied án òns aege, we hebben geen verplichtingen, kunnen zelf invulling aan de tijd geven  
tied zat kumt naoit te laat, op 't nippertje op tijd komen  
òp òw tòdde kriêge, op je donder krijgen  
tòdslappen bând, lekke band  
toemá, anmoediging, ga je gang, ga maar  
heej kan dor òp de toffel schiete, hij kan geen verkeerd doen  
'nen traej wied, klein eindje, niet ver lopen  
òp d'n trek zitte, op de tocht zitten  
't trekt òp de vörste mök, 't tocht  
dè huus lit wá trug, stukje van de weg af  
trug zette, achteruit rijden   
die tukt nerges vör, die deinst nergens voor terug  
d'r tussenuut piêpe/kniepe, 1. stilletjes vertrekken, stiekem weggaan 2. overlijden  
tuupke trekke, strootje trekken  
U  
hedde um uut, heb je het op, is het glas leeg  
d'r uutreeje, toeren met auto of paard en kar  
V  
òp vandaag , vandaag de dag  
verbeeld òw, stel je eens voor (verbeeld)  
dè is hiël vernaam, dat is heel belangrijk  
erges van verschiête, schrikken  
weej hebbe nog gen verschil gehad, we hebben nog geen onenigheid gehad  
dè kan meej niks verschille, dat kan me niet schelen   
iemand erges vör verslete hebbe, iemand ergens voor aangezien hebben  
die verstônte mekaar, die begrepen elkaar  
die vertaere niks, die gebruiken, consumeren niets  
vest al gedaon, alvast gedaan  
dan stódde d'r vet vör, dan heb je iets moois in het vooruitzicht  
vör aeve veul, onverschillig, ongeïnteresseerd  
ge kunt me de hak viole, je kunt de pot op, je kunt me wat  
vleej jaor, vorig jaar  
voel ei, rot ei  
vör de voêt, een voor een  
vör 'n par waeke trug, een paar weken geleden  
òp vörhând, van te voren  
't goêd mit òw vörhebbe, goede bedoelingen hebben  
ien 't vörre, voorafgaand  
vorse mik, brood dat net uit de oven komt  
vort make, haasten  
lomp stuk vraete, lomp persoon  
biëstig vriëd, enorm tevreden, blij, enthousiast  
vuls te veul, veel te veel  
vuls te wennig, veel te weinig  
heej vuult 't licht, hij is gevoelig, heeft een lage pijngrens  
vuur en nao , langzamerhand   
haj wát án de vuût, bemiddeld, rijk  
die kan 'r mit uut de vuût, hij kan er iets mee  
W  
iets of wá, heel wat, niet niks  
de schei waeit meej uut de häör, het waait heel erg hard  
'n waej, wats, flaer um de oere kriêge, een draai om de oren krijgen  
ien de waek zette, in de week zetten in een teil, voorbereiden op  
's waeks d'r òp, een week later  
hui waene, hooi keren   
rauw waer, storm, harde wind  
vâst waer, bestendig, stabiel weer  
waerd òw, verdedig. verweer je  
van de wap zien, in de war zijn  
van weg hebbe, op lijken  
wennig telle, niet waarderen, niet op prijs stellen  
ik bin niks werd, ik voel me niet lekker  
van werskânte, van weerszijde  
iemand ien zien weze laote, iemand met rust laten, geen commentaar leveren  
't is ien wieje zek, het is nog ver weg in de tijd  
die laeft van de wiend, 1. die eet niet 2. die heeft weinig nodig  
wiends rad, wiel met slag er in  
wiêst zich vanzelf, geen verdere uitleg nodig, vanzelfsprekend   
dor heb ik veul wil van, daar heb ik veel plezier, voordeel, gemak van  
Z  
zakkeduuster, heel erg donker  
zat án òw aege hebbe, het druk genoeg hebben met jezelf  
zeik òp 'ne riêk, stelt niets voor, gaat nergens over  
zeik vare, drijfmest verspreiden   
die makte de zeik nie laûw, die laat zich niet gek maken  
goêd aete helt lief en ziel beejèn, goed eten is nodig om te overleven   
ònder 't zift trekke, bedonderen, oplichten  
zó zoer as brem, erg zuur  
't zoer hebbe, last van maagzuur hebben  
zoer waer, guur weer  
as de zon stekt göt ze raegen hale, er is regen op komst  
de zondag ánhebbe, 1.het beste pak, de mooiste kleding aanhebben 2. beschrijving van rijke mensen  
zun gezet hebbe, zouden hebben gezegd  
die het niks beej te zette, fysiek verzwakt zijn  
de fiets stöt òp de zök, de fiets heeft lekke banden  
van de zök gaon, flauw vallen   
de zök d'r ien zette, vaart maken, snel lopen  
lang zök hebbe, langzaam zijn  
òp zónne zin, op die manier  
zuutjes án, rustig aan, langzaam aan
 
net zuûver, zojuist